• 1
  • 2

Praktijkregelement

Algemeen

Deze betalings- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen de osteopaat van Osteopathie de Keyser en haar patiënten.

Behandelkosten

De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij de wettelijke vertegenwoordigers.

Betalingen

Betaling van een osteopatisch consult volgt direct na de uitgevoerde behandeling. Het bedrag kunt u pinnen of contant voldoen waarbij pinnen onze voorkeur heeft.

Verzuimregeling

Indien de patiënt verzuimt is de osteopaat gerechtigd verdere behandeling op te schorten ofwel van de patiënt te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.

Incassomaatregelen

Voorts is de osteopaat gerechtigd, wanneer de patiënt in verzuim verkeert, incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten, komen alsdan voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van €50,- exclusief omzetbelasting.

Afspraken

Afspraken die worden gemaakt worden in beginsel genoteerd op de daarvoor bestemde patiëntenafsprakenkaart. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door de patiënt te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn behouden wij het recht voor om 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij de patiënt in rekening te brengen, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere patiënt wordt behandeld. De door of vanwege de osteopaat afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

Vragen en klachten

Vragen en reclamaties betreffende de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten over de verrichtte behandeling(en), dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot de osteopaat te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet wanneer de patiënt een klacht indient bij het NVO, NRO of andere instantie, tenzij de beweerdelijke tekortkoming van de osteopaat (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

Klachtencommissie

Erkende osteopaten staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). NRO houdt toezicht op het functioneren van haar leden en staat borg voor een veilige en kwaliteitsvolle behandeling. Voor eventuele klachten over de behandeling is er een klachtencommissie die de belangen van u als patiënt behartigt. Het telefoonnummer van het NRO is 036-3020027. Meer informatie vindt u op de website van het NRO.


Afspraak maken of wijzigen

0031 - (0)45 405 19 11

0031 - (0)6 26 77 80 09

Indien u bij verhindering tenminste 24 uren van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Vergoeding

In onze praktijk werken osteopaten die lid zijn van het NVO en geregistreerd zijn bij het NRO. Hierdoor vergoeden vrijwel alle zorgverzekeraars. Het is verstandig om vooraf in uw polis te kijken wat uw vergoeding is.

 

Afspraak maken of wijzigen

0031 - (0)45 405 19 11

0031 - (0)6 26 77 80 09

Indien u bij verhindering tenminste 24 uren van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.